Horacy

49 tekstów – auto­rem jest Ho­racy.

Na roz­sta­ju dróg życia, przy­naj­mniej połowa wy­borów jest błędna. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 listopada 2015, 19:16

Łzy po ut­ra­cie ukocha­nej oso­by sma­kują inaczej, niż wszys­tkie inne. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 listopada 2015, 20:12

Naj­mocniej cier­pi­my nie wte­dy, kiedy dzieje się krzyw­da, ale kiedy już nic nie można poradzić. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 1 listopada 2015, 19:38

Wszys­cy ci, którzy lu­bią się na­pić po ro­bocie, są dla mnie niczym.
...niczym bracia. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 października 2015, 16:10

Tyl­ko świat stoi nam na przeszkodzie i do szczęścia i do grzechu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 października 2015, 14:17

Nieza­leżnie od wiatrów przez­nacze­nia można osiągnąć cel umiejętnie ope­rując ste­rem życia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 października 2015, 18:28

Jeśli nie kochasz ludzi, to tak, jak­by Cię w ogóle nie było. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 października 2015, 18:28

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 17 października 2015, 10:03

Za­nim pójdzie się z kimś do łóżka na­leży go sparzyć. Skórka le­piej schodzi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 października 2015, 18:53

W świecie wszecho­bec­nej in­wi­gilac­ji nieis­tnienie wy­daje się luksusem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 października 2015, 08:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

5 listopada 2015, 19:46Horacy sko­men­to­wał tek­st Siłą wo­li głazu nie [...]

5 listopada 2015, 19:43Horacy sko­men­to­wał tek­st Czas le­ci, a nie [...]

5 listopada 2015, 19:37Horacy sko­men­to­wał tek­st Siłą wo­li głazu nie [...]

5 listopada 2015, 19:34Horacy sko­men­to­wał tek­st Nie znam dru­giego ta­kiego [...]

5 listopada 2015, 19:30Horacy sko­men­to­wał tek­st Walki przeg­ry­wa tyl­ko ten [...]

5 listopada 2015, 19:28Horacy sko­men­to­wał tek­st Głębokie sta­ny lu­bią się [...]

5 listopada 2015, 19:27Horacy sko­men­to­wał tek­st Bohaterowie giną dla przy­jaciół [...]

5 listopada 2015, 19:19Horacy sko­men­to­wał tek­st Żeby myśli ukierun­ko­wać trze­ba [...]

4 listopada 2015, 16:09Horacy sko­men­to­wał tek­st Na pla­katach na­ga, jes­tem [...]

3 listopada 2015, 21:08Horacy sko­men­to­wał tek­st Jeden mały czyn pot­ra­fi [...]